L’art brut . . .au Japon – 6/8 Billet n° 215

L’art brut au Japon 日本のアートブリュット n’a émergé qu’il il y a une dizaine d’années dans le pays. Une exposition a été organisée en 2019 à Tokio à la AaMo Gallery .Paris a été plus précoce, puisque la Halle Saint-Pierre dès 2010 puis en 2019 présentait l’outsider art japonais. De même qu’en 2009 la Collection d’art brut de Lausanne + et aussi en 2013 à Londres Souzou Outsider Art from Japan .

Voici une liste d’ outsiders japonais
(beaucoup n’ont pas de site internet)
Takeru Aoki == Kazuma Ashida = Keisuke Atsumi
Takayuki Ayama Yoshiaki Fujikawa = Yu Fujita
Hiroshi Fukao =Makoto Fukui = Shinya Fujii
Wariji Gosokuno =Kakunogawa = Shinobu Kamawaki
Shogo Harazuka Reichi Hayashida =Takanori Herai
Nasaki Hirondaka -= Masaru Inoue =Shinji Ishikawa
Mitsuteru Ishino -= Keita Kagaya = Yukio Karaki = Noryuki Katsura =Nakamuta Kenji =Masaji Kikuchi= Moriya Kishaba
=Yasuhiro Kobayashi = Norimitsu Kokubo = Akio Kontani
Takumi Matsuhashi = Nayoa Matsumoto = Yukio Miyashita
Karuka Mori = Masaki Mori = Hidenori Motooka = Satoshi Morita Ryosuke Nakajima = Yuichi Nishida = Satoshi Nishikawa
Yosuke Ishikawa = Yuko Nohara = Masao Obata=Ichiro Oka =
Toshio Okamoto = Makoto Okawa= Omigakuen = Ryosuke Otsuji = Katsutoshi Saito = Kiyoshi Sakai = Tomoaki Sakai
Nobus Sasaki=Shinichi Sawada + = Misuzu Seko = Takashi Shuji =Matsura Shigeru =Kazu Suzuki = Marie Suzuki = Katsuyoshi Takenaka=Makoto Takezawa = Makoto Toya = Yoshimitsu Tomizuka Yuji Tsuji =Yuki Tsukiuchi
= Koji Tsurukawa = Yoshihiro Watanabe = Akira Yamane
= Ichiro Yoshida =Toshiaki Yoshikawa –

Takeru AOKI, Aki Yashiro
Nomiritsu Kokubo
Makoto_Fukui
Marie Suzuki
Masaki HIRONAKA, La bombe atomique d’Hiroshima,
Takayuki-AYAMA.-Léopard
Takumi-Matsuhashi- – Paper trck

Laisser un commentaire

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.